Houd jij je als zelfstandiger ondernemer bezig met werkzaamheden
als lassen, snijden, slijpen, solderen, afbranden van verf en het aanbrengen
van bitumineuze dakbedekkingen, of vinden deze werkzaamheden plaats binnen jouw
onderneming? Al deze werkzaamheden vallen onder de noemer ‘gevaarlijk werk’,
omdat er brandgevaar is. Met de juiste voorzorgsmaatregelen en een
bewustzijn van veiligheidsrisico’s
kun je gelukkig veel ellende voorkomen.

De risico’s

Lassen, snijden en slijpen gebeurt vaak in kleine en moeilijk
toegankelijke ruimtes, zoals kruipruimtes, spouwen en dakgoten. Vaak is er hier
ook brandbaar materiaal aanwezig (houten constructies, isolatiemateriaal, stof,
oude verpakkingsmaterialen). De hitte van de vlam kan brand veroorzaken,
evenals wegspringende vonken en gloeiende metaaldeeltjes die vallen. Daarnaast
kunnen materialen die in slechte staat verkeren ook voor brand zorgen. Deugdelijk
onderhoud hiervan is dus van essentieel belang. De gevaren bij solderen, verf
afbranden en werkzaamheden omtrent dakbedekking zijn voor een groot deel vergelijkbaar.
Ook hierbij kan brand ontstaan door direct contact is tussen vlam en brandbaar
materiaal. Daarnaast kan het verhitten van achterliggend materiaal een brand
veroorzaken. Dakdekkers gebruiken ook wel asfalten bitumenketels die met gas
worden verwarmd. Oververhitting hiervan kan zelfontbranding en overkoken tot
gevolg hebben. Daarbij kan de vloeibare brandende bitumen zich snel over een
groot oppervlak verspreiden en ervoor zorgen dat de gasslang van de brander
doorbrandt. Bereikt het vuur de gastank, dan kan deze exploderen. Bewaar daarom
nooit grote hoeveelheden brandbare isolatiematerialen op het dak.

Preventie

Het voorkomen van brand doe je grotendeels door het
vermijden van ontstekingsbronnen. Maar omdat ontstekingsbronnen bij de eerder
genoemde soort werkzaamheden onvermijdelijk zijn, moet je preventie
vooral ook zoeken in het verwijderen van brandbare stoffen. Is dit niet
mogelijk, probeer ze dan zoveel als dat kan af te dekken. Afhankelijk van de
stof in kwestie moet er ook voldoende afstand bewaard worden. Zorg voor
minimaal een afstand van 5 meter en bij erg licht ontvlambare zaken zelfs 20
meter. Zijn er brandbare gassen aanwezig, dan moet er geventileerd of
geïnertiseerd worden. Dat laatste betekent dat je de lucht verdringt met een
niet-brandbaar gas. Hiervoor kan koolzuur of stikstofgas gebruikt worden.

Inspectie

Voordat jij of je medewerker aan de werkzaamheden begint, kun je de nodige voorzorg in acht nemen. Houdt een grondige inspectie op de aanwezigheid van brandbare materialen op de plek waar de werkzaamheden moeten gaan plaatsvinden. Kijk daarbij verder dan enkel zichtbare materialen. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat er aan de achterkant van constructies brandbare materialen (hout, kunststof, textiel) verwerkt zitten. Verwijder de brandbare materialen waar mogelijk. Scherm ze af met stalen platen of lasdekens als de mogelijkheid er niet is om ze te verwijderen. Zorg er ook voor dat de vloeren schoon zijn. Dat wil zeggen: vrij van afval, maar ook vrij van olie en vet. Dek kieren en gaten in plafonds, vloeren en muren af om te voorkomen dat tijdens de werkzaamheden vonken, lasdruppels of afgebrande verf op plekken terechtkomen waar je er niet meer bij kunt. Zorg altijd dat je gebruiksklare blusmiddelen bij de hand hebt die geschikt zijn voor het specifieke brandrisico.

Bewaking

Niet alleen tijdens, maar ook na laswerkzaamheden moet de
omgeving van plaats waar gelast is bewaakt worden op het ontstaan van brand. Dat
geldt ook voor de aangrenzende ruimtes. Minimaal één uur na afloop van de
werkzaamheden moet zo’n bewakingscontrole plaatsvinden. Het begin van een brand
in een verborgen ruimte kan lange tijd onopgemerkt blijven, met alle gevolgen
van dien. Zorg dat er altijd iemand die bij en na de werkzaamheden aanwezig is
in het bezit is van een werkende mobiele telefoon, zodat bij brand zo snel
mogelijk te brandweer ingeseind kan worden. Alarmnummers moeten daarbij
duidelijk zijn aangeven.

Vergunningstelsel

Grote bedrijven en instellingen beschikken in veel gevallen
over onvoldoende kennis van mogelijke brandrisico’s. Daarom mogen
brandgevaarlijke werkzaamheden pas worden uitgevoerd nadat de werkomgeving is
geïnspecteerd door de verantwoordelijke bedrijfsfunctionaris, samen met de
uitvoerder. In die gevallen is het verlenen van toestemming voor de uitvoering
van de werkzaamheden doorgaans verbonden aan een vergunningstelsel. In die
vergunning moet een aantal onderwerpen zijn omschreven, te weten de datum, de
precieze plaats en aard van het werk, namen van uitvoerders en toezichthouders,
tijdstippen van geldigheid van de vergunning, genomen veiligheidsmaatregelen,
uitgevoerde afscherming van objecten en het resultaat van onderzoek naar aanwezigheid
van brandbare gassen en andere bijzonderheden. Voor plaatsen waar de normale
brandveiligheidsvoorzieningen zoals sprinklers, brandslangen of kleine
blusmiddelen afwezig of buiten gebruik zijn mag geen vergunning afgegeven
worden. Dit mag pas als een functionaris die belast is voor de veiligheid van
het bedrijf persoonlijk heeft geconstateerd dat alle noodzakelijke maatregelen
genomen zijn. De originele vergunning moet altijd aanwezig zijn op de werkplek.

Share.

About Author

mm

Ik ben Dion, woonachtig in Nijmegen, gelukkig getrouwd en van beroep journalist, tekstschrijver, blogger, videoredacteur/editor en websitebeheerder. Ik ben zzp'er onder de naam ContentClan en werk als politiek verslaggever voor RN7. In mijn vrije tijd maak ik muziek.

Leave A Reply